Co znaczy Chrystus?

Co oznacza słowo „Chrystus”?

Jeśli chodzi o znaczenie Chrystusa, jest wiele do rozpakowania. Krótko mówiąc, Chrystus to tytuł odnoszący się do Jezusa jako pomazańca, czyli Mesjasza. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest synem Boga i zbawicielem ludzkości. Chrystus jest również postrzegany jako symbol nadziei, pokoju i miłości. Kiedy pokopiesz trochę głębiej, odkryjesz, że znaczenie Chrystusa jest jeszcze większe. Dla chrześcijan Chrystus reprezentuje wszystko, co dobre i doskonałe. Jest najlepszym przykładem tego, jak powinniśmy żyć. Pokazuje nam, że zło dobrem można zwyciężać. I uczy nas, że miłość zawsze zwycięża nienawiść. Chrześcijanie postrzegają również Chrystusa jako pomost między Bogiem a ludzkością. Dzięki Niemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem. A dzięki jego ofierze możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów i mieć życie wieczne w niebie. Czym więc jest dla ciebie Chrystus? Może jest twoim osobistym wybawcą i przyjacielem. Może jest kimś, kogo podziwiasz jako przykład tego, jak żyć. A może po prostu jest źródłem nadziei w mrocznych czasach. Niezależnie od tego, co Chrystus dla ciebie znaczy, nie ma wątpliwości, że wywarł głęboki wpływ na życie niezliczonych ludzi w całej historii.

Odpowiedź

Ku zaskoczeniu niektórych, Chrystus nie jest nazwiskiem (nazwiskiem) Jezusa. Chrystus pochodzi od greckiego słowa Christos , czyli namaszczony lub wybrany. Jest to grecki odpowiednik hebrajskiego słowa Mesjasz lub Mesjasz. Jezus jest ludzkim imieniem Pana nadanym Marii przez anioła Gabriela (Łk 1,31). Jego tytułem jest Chrystus, co oznacza, że ​​Jezus został posłany przez Boga, aby być Królem i Wybawicielem (zob. Ks. Daniela 9:25; Ks. Izajasza 32:1). Jezus Chrystus oznacza Jezusa Mesjasza lub Jezusa Pomazańca.W starożytnym Izraelu, gdy ktoś otrzymał władzę, wylewano olej na jego głowę, aby zaznaczyć, że został wyświęcony do służby Bożej (np. 1 Samuela 10:1). W ten sposób namaszczano królów, kapłanów i proroków. Namaszczenie było symbolicznym aktem wskazującym na Boży wybór (np. 1 Samuela 24:6). Chociaż dosłowne znaczenie namaszczony odnosi się do nakładania oleju, może również odnosić się do poświęcenia się przez Boga, nawet jeśli nie używa się literalnego oleju (Hebrajczyków 1:9).Istnieją setki proroczych fragmentów Starego Testamentu, które odnoszą się do nadchodzącego Mesjasza, który wyzwoli swój lud (np. Izajasz 61:1; Daniel 9:26). Starożytni Izraelici myśleli, że ich Mesjasz przyjdzie z potęgą militarną, aby wyzwolić ich z dziesięcioleci niewoli ziemskich królów i narodów pogańskich. Ale Nowy Testament objawia znacznie lepsze wyzwolenie zapewnione przez Jezusa Mesjasza – wyzwolenie spod mocy i kary za grzech (Łuk. 4:18; Rzymian 6:23).

Biblia mówi, że Jezus został namaszczony olejem przy dwóch różnych okazjach przez dwie różne kobiety (Ew. Mateusza 26.6-7; Ew. Łukasza 7.37-38), ale najbardziej znaczące namaszczenie nastąpiło przez Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 10.38). . Tytuł Jezusa Chrystusa oznacza, że ​​jest On Bożym Pomazańcem, Tym, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, Wybranym Zbawicielem, który przyszedł zbawić grzeszników (1 Tymoteusza 1:15) i Królem królów, który powraca, aby ustanowić Jego Królestwo na ziemi (Zachariasz 14:9).

Top